DRUŠTVO REGION VESTI

Novi prijem u radni odnos – Doktor medicine u Kovačici

DOM ZDRAVLjA «KOVAČICA»
Kovačica, Šturova 42
Broj: 1387/17
Dana: 13.11.2017.

Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», članova 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlja «Kovačica», i odluke direktora Doma zdravlja «Kovačica» br: 1386/17 od 13.11.2017.g., direktor Doma zdravlja «Kovačica» raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

1. Doktor medicine – izabrani lekar u Službi opšte medicine sa kućnim lečenjem i negom – 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 12 meseci zbog upražnjenog mesta u Službi opšte medicine sa kućnim lečenjem i negom. Opis posla: Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja «Kovačica»
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:
Za radno mesto iz tačke 1. Oglasa: Doktor medicine – specijalista medicine rada -VII2 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i položen specijalistički ispit iz medicine rada ili Doktor medicine – VII1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet i položen stručni ispit Prijave na oglas se mogu podneti lično na pisarnici Doma zdravlja «Kovačica» Kovačica, Šturova 42 svakog radnog dana od 07:00 do 14:00 časova, ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja «Kovačica», sa naznakom „Za oglas“.
Uz prijavu na javni oglas se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji: za radno mesto pod brojem 1 – diploma – uverenje o završenom medicinskom fakultetu i specijalizaciji iz medicine rada; dokaz o upisu u imenik Lekarske komore; uverenje o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda).
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati dostavljaju ličnu i radnu biografiju.
Oglas se objavljuje na veb sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije,u publikaciji «Poslovi» i na oglasnoj tabli NSZ – Ispostavi Kovačica i web sajtu Doma zdravlja «Kovačica».
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji «Poslovi».
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Direktor DZ «Kovačica»
dr Dragan Josifović

Napomena

Oglasa je objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja i publikaciji NSZ „Poslovi“, dana 22.11.2017. g.


specijalizacija2017.pdf

 

5,800 Pregleda, 5 danas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *