DRUŠTVO REGION VESTI

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINKOJ UPRAVI OPŠTINE KOVAČICA

Na osnovu čl. 4.stav 7. i čl. 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) člana 46. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl.glasnik RS“ br.36/2015) ,  člana 11. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinacama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016) Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava br.________od_______2017.g. , Rešenja o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta putem javnog konkursa, br._________od________2017.g. u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu, stručnim  službama i posebnim organizacijama opštine Kovačica (br. 06-82-2/16-01 od 30.11.2016.g. br. 06-38-1/17-01 od 01.06.2017.g. i br. 06-47-5/17-01 od 16.06.2017.g ) . Opštinska uprava, opštine Kovačica oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

U OPŠTINKOJ UPRAVI OPŠTINE KOVAČICA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Kovačica, Odeljenje zaprivredu i lokalni ekonomski razvoj, u Kovačici, ul. Maršala Tita 50.

II Radno mesto koje se popunjava:

 1. 1. Poslovi asistenta razvojnih projekata, zvanje mlađi saradnik, 1 izvršilac, na neodređeno vreme. 

Opis poslova radnog mesta: pruža administrativno-tehničku podršku u svim fazama projektnog ciklusa, učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije (uključujući i dokumentaciju po PRAG pravilima Evropske Unije) pravi mesečnu i godišnju evidenciju o izvršenom poslu; Izrađuje nacrte i javnih konkursa i prvilnika u oblasti kulture, sastavlja ugovore sa dobitnicima sredstava, prati realizaciju i evaluira ispunjenost finalnih izveštaja o realizaciji projekata i utrošku sredstava; prihvata pozive putem telefona i maila za službu aplikativnih softvera vezanih za odeljenje kao i sistem 48 sati; vrši sve poslove pripreme, umnožavanja, slaganja i pakovanja  materijala za potrebe odeljenja i Opštinske Uprave, vrši pripremu dokumenata vezanih za investicione potencijale i strateška dokumenta u kojima učestvuje odeljenje,  sačinjava potrebne izveštaje o ispunjenju projektnih indikatora u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Uslovi za rad na radnom mestu:  Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine – viša poslovna škola strukovnih studija, FON ili ekonomskog  smera,poznavanje rada na računaru (MS ofis paket i internet) položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva.

Posebni uslovi propisani zakonom:  položen državni stručni ispit  i  druge uslove propisane za rad u organima državne uprave.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u jedinici lokalne samouprave,  podležu probnom radu od 6 meseci (čl.72. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave).

Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa iz oblasti

 • Poznavanje propisa iz oblasti razvojnih projekata – usmenim putem – razgovorom i
 • Poznavanje zakona o upravnom postupku – usmenim putem – razgovorom.

III Mesto rada:

Opštinska uprava opštine Kovačica, Kovačica, ul. Maršala Tita 50.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Opština Kovačica, Kovačica, ul. Maršala Tita 50, sa naznakom „Za javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Emil Jonaš,  Rukovodilac Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj tel: 013/ 661 122

VI Opšti uslovi za rad :

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 VII Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici http://www.kovacica.org/dokumenti/konkursi i na oglasnoj tabli Opštinske uprave, opštine Kovačica.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

 • Prijava za radno mesto „poslovi asistenta za razvojne projekte“ sa kontakt adresom i brojem telefona;
 • biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;
 • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije ;
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrde, rešenje, i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci);
 • original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu . Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit primaju se na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit i ispit za inspektora  do okončanja probnog rada;
 • original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;
 • original uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od 6 meseci)
 • drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.

Odredbom članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/16), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama po kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične

knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Opštinska uprava  će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sam dostavi uz prijavu, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu (obrazac 1) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Obrazac 1 možete preuzeti na sledećoj internet adresi: http://www.kovacica.org/dokumenti/konkursi. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika, suda ili u opštini.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene,  potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, izvršiće se provera  znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, o čemu će  kandidati naknadno biti obavešteni na brojeve telefona  navedene u  prijavi. 

NAPOMENA: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita  primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa biće odbačene zaključkom Konkursne komisije .

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Kovačica.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici http://www.kovacica.org/dokumenti/konkursi i na oglasnoj tabli Opštinske uprave, opštine Kovačica.

Obaveštenje o raspisanom oglasu objavljuje se u dnevnim novinama „DNEVNIK“ Novi Sad, kao i u nedeljnim novinama „HLAS ĽUDU“, „MAGYAR SZO“ i „LIBERTATEA“, u skladu sa Statutom opštine Kovačica, na jezicima pripadnika nacionalnih manjina.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

REPUBLIKA SRBIJA                                                                          Načelnik Opštinske uprave

AP VOJVODINA                                                                                           ________________________

OPŠTINA KOVAČICA                                                     dipl.prav. Robert Mitevski

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:112-____-3/17-14

Dana: ______.11.2017. g.

K o v a č i c a

 

 

2,182 Pregleda, 3 danas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *